Činnosť:
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva -
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve -
- skladovanie -

ALFIP, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 02/2015 do 07/2015 zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALFIP, s. r. o. prostredníctvom osadenia inovatívnej štiepkovacej technológie. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 311 500,- €,  výška nenávratného finančného príspevku je 186 900,- €.  
Miestom realizácie projektu je prevádzka spoločnosti Bioenergy Topoľčany s.r.o. v Topoľčanoch.  Cieľom projektu je  posilnenie inovačných výrobných aktivít a zabezpečenie technologických transferov v spoločnosti ALFIP, s. r. o. Spoločnosť prispeje k znižovaniu energetickej náročnosti výroby biomasy, znižovaniu ekologických dopadov priemyselnej činnosti v rámci strojárskeho odvetvia a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím by si mala zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti. Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity s názvom: „Obstaranie inovatívnej technológie na spracovanie drevnej biomasy“, predmetom ktorej je obstaranie stacionárneho štiepkovacieho zariadenia s predprípravou na montáž na betónový podklad s dízelagregátom, ekvivalent elektromotor so súčtovým výkonom hnacích motorov min 450 kW.
Projekt má pozitívny vplyv na obyvateľov oblastí, kde sú jeho výsledky použité, keďže výstupy projektu sú definované ako zefektívnenie a inovácia progresívnych technologických postupov pri spracovaní drevnej biomasy s nízkou spotrebou energií, nepoškodzujúce vodu, pôdu, ovzdušie ani prírodu a krajinu. Odpadový – zvyškový materiál bude poskytnutý na ďalšie spracovanie resp. bude odstránený podľa platných predpisov. Ich vplyv na životné prostredie je neutrálny a z environmentálneho hľadiska je možné ich dlhodobé využívanie.

Sídlo prijímateľa: Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk


ALFIP, s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
IČO: 44976283
IČ DPH: SK2022890760
Registrácia: Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRo, vložka 22076/P
Tel: +421907975955
email: alfipsro@gmail.com
Bankové spojenie: IBAN: SK51 1111 0000 0010 7063 0002, BIC(SWIFT): UNCRSKBX
  Dnes je